Brahmi Publication

Mithila, History, Literature and Art

Maithili Literature

Related to Maithili language and literature

[a collection of traditional songs in the praise of Goddess from Mithilã, along with Sankshipta Tantrãhnika, a practice book on daily rituals according to Tantras, previously collected and edited by Bãbu Laliteshvara Siîha.] Present Editor- Pt. Bhavanath Jha, 2017. continue reading>>


[ Rearranged version of Dhatupath by Dinabandhu Jha] verb roots in Maithili. continue reading>>


[From Sacred to Mundane] by Pt. Govinda Jha in Maithili language.


  • Navaranga A collection of one-act plays by Govind Jha,


पुस्तकक नाम- पण्डित गणनाथ झा रचनावली । सम्पादक- प्रो. यशोदानाथ झा । प्रकाशक- श्री यशोदानाथ झा, आनन्द कुटीर, पाहीटोल, पो. सरिसब-पाही, मधुबनी-847424 (बिहार)। प्रकाशन वर्ष- 2017 ई., प्राप्तिस्थान- उपरिवत्। मूल्य– 200.00. मुद्रक- एकेडमी प्रेस, 602, दारागंज, इलाहाबाद। पृष्ठ संख्या– 278।. सजिल्द। continue reading>>


  • Koilakh, written by Hitnath Jha  कोइलख पुस्तकक नाम- कोइलख। लेखक-सम्पादक- श्री हितनाथ झा।प्रकाशक-प्रियदर्शी प्रकाशन, 217, पाटलीपुत्र कॉलोनी, पटना- 800013.प्रकाशन वर्ष- 2017 ई., प्राप्तिस्थान- (1) श्री हितनाथ झा, जयप्रभा नगर, मारखम कालेज के निकट, बड़कागाँव रोड, हजारीबाग- 825301. मो. 9430743070, ईमेल- hitnathjha@gmail.com (2) प्रो. भीमनाथ झा, छपकी पड़री, (पंचायत भवन से दक्षिण), लक्ष्मीसागर, दरभंगा-846009 (3) जानकी पुस्तक केन्द्र- गोशाला चौक, मधुबनी-847211. मूल्य– 400.00. मुद्रक प्रिंटवेल, टावर, दरभंगा।पृष्ठ संख्या- 210. सजिल्द। continue reading>>

  • Lalgachi by Amalendu Shekhar Pathak 

    श्री अमलेन्दुशेखर पाठकजीक लालगाछी उपन्यास भेटल। ओकरा पढलाक बाद नीक लागल। किशोर अमोल एकर चरितनायक थिकाह जे गर्मीक छुट्टी बितएबाक लेल अपन गाम आएल छथि। हुनका संग किशोर-मित्र सभ सेहो छथिन्ह। ई सभ मीलि कए अपन गाममे अन्तरराष्ट्रीय घुसपैठक पर्दाफास करैत छथि आ अपन गामकें उजरबासँ बचा लैत छथि। हिनक गाम भारतवर्षक प्रतीक थीक तँ लालगाछी मिथिलाक प्रतीक। लालगाछीक भूमिकें खरीदि ओहिठामसँ आतंकवादी गतिविधि चलएबाक अन्तरराष्ट्रीय मनसूबाके ओ किशोरदल मटियामेट कए दैत अछि तकरे खिस्सा थीक लालगाछी। continue reading>>


Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!