Brahmi Publication

Mithila, History, Literature and Art

Bhavakautukam of M.M. Ravinatha Jha,

म.म. रविनाथझाविरचितम् 

भावकौतुकम् (व्याकरणसूत्रपरिष्कारप्रदर्शकम्)

Bhavakautukam of M.M. Ravinåtha Jhå, A refinement and analysis of 13 Sutras of Panini’s Ashtadhyayi, in the style of Navya-nyaya methodology, edited by Dr. Sadanand Jha, Darbhanga, 2015

सम्पादकः

डॉ. सदानन्द झाः

व्याकरणविभागाध्यक्षः,

जे. एन. बी. आदर्शसंस्कृतमहाविद्यालयः,

लगमा-रामभद्रपुरम्, दरभङ्गा (बिहारः) 

परिष्कृतं प्रथमं संस्करणम्— 200 प्रति

© प्रकाशकः

प्रकाशनवर्षम्— 2015 ई.

पृष्ठम्—  14+178

मूल्यम्— ` 400

ISBN— 13-978-81-928652-9-4

प्रकाशकः- शशिनाथ झा, ड्यौढ़ी पश्चिमम्, शुभङ्करपुरम्, दरभङ्गा— 46006

मो. 9199475909

टाइपसेटभवनाथ झा, पटना, Mob:9430676240

Email:  bhavanathjha@gmail.com

error: Content is protected !!